เมื่อวันที่ 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ.  2559  กลุ่มบริษัท โพสเท็น  ได้เดินทางเข้าพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า จุดสกัดเขาสูง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ให้แก่พนักงาน และถวายเป็นพระราชกุศลฯ  โดยจัดทำฝายชะลอน้ำ โป่งเทียม และถางสาบเสือ เพื่อเพิ่มแหล่งน้ำแหล่งอาหาร ให้แก่สัตว์ป่า
 


สร้างฝาย
 

ทำโป่ง
 

ถางสาบเสือ เพิ่มผืนหญ้าแก่กระทิง