เดินทางศึกษาดูงานที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กับบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด