M Silom
เราได้สร้างสรรค์ผลงานมากกว่า 5,000 โครงการ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิศวกร เพื่อสร้างผลงานที่มีความแข็งแรงปลอดภัยตามมาตรฐานทางวิศวกรรม โดยคำนึงถึงความประหยัดและบริการที่รวดเร็วแก่ลูกค้าเป็นสำคัญ