Information
Precast Profile

         ต่อเนื่องจากความสำเร็จของบริษัท โพสเท็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ทีมงานผู้บริหารจึงก่อตั้งบริษัท พรีคาสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 เพื่อให้บริการด้านผนังสำเร็จรูปให้กับอาคารแบบครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบ, ผลิต และ ติดตั้ง

         ผนังสำเร็จรูปทั้งหมดได้ทำการผลิตจากโรงงานของบริษัท และในทุกขั้นตอนของการผลิตและติดตั้งนั้นก็ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ ทั้งในด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม เราให้ความสำคัญด้านความแข็งแรงทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง ความราบเรียบ สม่ำเสมอ สวยงาม ของผลิตภัณฑ์ผนังสำเร็จรูปในทุกๆโครงการ ทำให้ลูกค้ามั่นใจและเชื่อใจในผลงานของบริษัทเราเสมอมา